About the Editors

Co-Editor-in-Chief

Xuetao Cao, Beijing
Zhigang Tian, Hefei

Deputy Editor-in-Chief

Zhi-Qing Hu, Tokyo

Associate Editor-in-Chief

M. Eric Gershwin, Davis
Bin Gao, Bethesda
Liwei Lu, Hongkong
Antonio Bertoletti, Singapore
Stipan Jonjic, Rijeka
Weiping Zou, Michigan         

Editorial Office

Haiming Wei
Xiaodong Zheng
Gang Liu
Wan Wang
Xiuxia Wang